حامیان

کارگروه های تخصصی


تاسیس كارگروه‌هاي تخصصي براساس سومين مصوبه مربوط به پنجمين جلسه مورخ  1394/9/8 كانون به شرح جدول ذيل:


عنوان كارگروه اصلي

عنوان زير كارگروه

مسئولين اجرا

شناسايي و رفع موانع توسعه كارآفريني

كارگروه هم افزايي و تقويت سمن ها (NGOs)

آقاي نوغاني

آقاي صبوري

كارگروه تدوين سند جامع و نقشه راه

توسعه كارآفريني استان

دكتر رحيمي

مهندس نيكوصالح

كارگروه توسعه و فرهنگ كارآفريني

كارگروه حمايت مالي (جذب سرمايه)

مهندس طاهري

دكتر رحيمي

كارگروه برنامه‌ های رسانه‌اي

مهندس نيكو صالح

آقاي نوغاني

كارگروه آموزش، ترويج و پژوهش كارآفريني

دكتر مرادی

مهندس داداش‌زاده